Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

(in €)

 

2022

2021

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Bedrijfsresultaat

 

13.671.997

11.648.722

    

Aanpassingen voor

   

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[16-17]

(282.860)

3.246.616

Mutatie voorzieningen

[9]

(329.597)

(500.322)

  

13.059.540

14.395.016

Veranderingen in werkkapitaal

   

Mutatie financiële vaste activa

[3]

40.180

(187.068)

Mutatie vorderingen

 

(2.807.904)

(1.226.922)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

 

2.739.748

(2.233.787)

  

(27.976)

(3.647.777)

    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

13.031.564

10.747.239

    

Ontvangen interest

[19]

10.880

13.222

Betaalde interest

[20]

(451.855)

(510.498)

Betaalde winstbelasting

 

(2.673.822)

(3.230.334)

  

(3.114.797)

(3.727.610)

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

9.916.767

7.019.629

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(9.857)

(402.336)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(3.813.733)

(3.083.067)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

0

35.409

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

4.725.305

219.490

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

901.715

(3.230.504)

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Aflossing achtergestelde lening

[10]

(451.943)

(418.466)

Ontvangsten uit emissie aandelen

 

0

9.950.000

Betaald dividend

 

(3.550.896)

(3.423.283)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

 

4.799.307

4.948.860

Betaling inzake aankoop certificaten

 

(4.406.787)

(12.972.846)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

(3.610.319)

(1.915.735)

    

Mutatie geldmiddelen

 

7.208.163

1.873.390

    

Verloop geldmiddelen

   

Stand per begin boekjaar

 

25.300.938

23.427.548

Mutatie liquide middelen

 

7.208.163

1.873.390

Stand per einde boekjaar

[7]

32.509.101

25.300.938