Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze leefomgeving

Als B Corp willen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier zaken doen. Dat betekent waarde toevoegen op een manier waarop mens, natuur, milieu en samenleving ertoe doen. Het betekent ook dat we een goede voorouders willen zijn voor toekomstige generaties. Belangrijk daarbij is een verantwoorde omgang met het natuurlijk kapitaal dat wij aan hen nalaten. 

Verantwoorde productie en consumptie

Om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden en welvaart te bieden, is een transitie noodzakelijk: die naar een koolstofarme energievoorziening, een circulaire economie en meer circulaire landbouw. Het uitgangspunt van een circulaire economie is blijvend hoogwaardig hergebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. Wat dit voor Alfa betekent en hoe we hier invulling aan geven lichten we nader toe in onze paragraaf over een circulaire economie.

Onze inspanningen voor een stabiel klimaat

Voor een toekomstbestendige leefomgeving is een energietransitie onvermijdelijk. Die energietransitie en omschakeling naar een CO2-arme economie vragen onder meer om efficiëntere omgang met energie en een schone energieproductie. 

Alfa werkt actief aan het terugdringen van onze negatieve impact, onder andere vanuit onze Net Zero 2030-ambitie. Voor onze interne organisatie richten we ons hierbij onder andere op: 

Hoe Alfa invulling geeft aan dit thema en hoe we ook onze klanten helpen toekomstbestendig te worden, lichten we uitgebreider toe op deze pagina over onze Net Zero CO2-ambitie.