Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Alfa Salaris en Personeel

Duurzaamheid lijkt soms een nieuw modewoord. Als het om personeelsdiensten gaat, blijkt dit begrip in de praktijk slechts een nieuwe focus te geven op werkzaamheden die wij vanouds voor werkgevers uitvoeren. Dat bood ook in 2020 volop kansen om met onze klanten aan een duurzaam personeelsbeleid te werken.

Een duurzaam personeelsbeleid heeft alles te maken met de werving en inzet van gezonde, gemotiveerde, geschikte en kundige werknemers. De factor arbeid is cruciaal voor het succes van de onderneming op de lange termijn. Duurzaamheid wordt daarom een steeds belangrijker thema voor werkgevers en heeft betrekking op alle medewerkers in een organisatie. Het maatschappelijk debat daarover is daar mede debet aan, evenals het feit dat sollicitanten hun keuze voor een werkgever steeds meer laten afhangen van diens omgang met dit thema. Ook het bizarre coronajaar 2020 geeft een nieuwe impuls aan het denken over duurzaamheid. Juist nu worden ondernemers gedwongen om zich te heroriënteren op hun bedrijfsvoering – en dus ook op het ondersteunende personeelsbeleid.

Concrete aandachtsgebieden en doelgroepen

Binnen het totale dienstenpakket is een aantal concrete werkzaamheden te benoemen, die binnen bepaalde medewerkersgroepen onlosmakelijk met duurzaamheid verbonden zijn, bijvoorbeeld:

  • het opzetten en begeleiden van generatie- en seniorenbeleid;

  • het adviseren over verzuimbeleid en re-integratie en het formuleren van een verzuimprotocol;

  • het beoordelen van subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid;

  • het optimaliseren van de personeelssamenstelling en organisatie.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Eén van de adviseurs van Salaris en Personeel (SnP) is gecertificeerd adviseur voor de zogenoemde Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO, dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zowel Alfa-klanten als externe organisaties die zich willen certificeren, adviseren wij hierover.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Met de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) wil de overheid werkgevers stimuleren om personeel met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. Het gaat om:

  • Lage Inkomens Voordeel voor al dan niet jeugdige werknemers met een laag inkomen: (jeugd-)LIV en;

  • Loonkostenvoordelen (LKV) voor werknemers die behoren tot een van de doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt.
     

Een belangrijk deel van deze subsidies is daarmee afhankelijk van het aannamebeleid van onze klanten, dat vaak wordt beïnvloed door de aanwezige of gewenste leeftijdsopbouw binnen hun organisatie.

De leeftijdsopbouw van onze (ca. 4500) klanten was in 2020 als volgt verdeeld:

Leeftijdsgroepen medewerkers

Aantal werkgevers

Aantal werknemers

Klasse tot 30 jaar

2.003

11.083

Klasse tot 40 jaar

1.884

5.783

Klasse tot 50 jaar

2.130

5.536

Klasse tot 60 jaar

2.244

5.934

Klasse 60 jaar en ouder

1.692

3.496

De totale subsidiesom Wtl in 2020 bij SnP-klanten betrof: ruim drie miljoen euro voor een kleine 1.300 werkgevers.

De Wtl vormt daarmee een belangrijk, jaarlijks terugkerend aangrijpingspunt voor administrateurs en adviseurs om het met hun klanten over duurzaamheid te hebben.

Coronasteunmaatregelen

2020 kenmerkte zich door diensten rondom de coronasteunmaatregelen van de overheid. Deze zijn gericht op het behoud van werkgelegenheid op korte termijn en daarmee niet bij uitstek duurzaam. Wel boden de omstandigheden volop gelegenheid om met werkgevers breder van gedachten te wisselen over toekomstig duurzaam personeelsbeleid. Duurzame personeelsadvisering, die bijdraagt aan succesvol werkgeverschap, zal in 2021 beslist weer de basis van SnP-werkzaamheden vormen.

Meer weten?

Lees meer op alfa.nl/snp

Zie ook het artikel over de Participatiewet elders in dit verslag.