Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Positieve impact op materiële thema's

Alfa is een B Corp. B Corps zijn ondernemers, die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven. Zij zien duurzaam ondernemen als zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Dit betekent dat wij als B Corp onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en goede voorouders beogen te zijn voor toekomstige generaties.

In de huidige veranderingen binnen onze maatschappij heeft iedereen een rol. Vooral ondernemers, met hun grotere impact, kunnen het verschil maken in die duurzame transitie. Zij zijn het fundament van de lokale economie, de dragers van de maatschappij. Alfa kan hen, als accountant en adviseur, begeleiden bij hun duurzaamheidsdoelstellingen. Juist omdat wij bij uitstek de vertrouwenspersoon van ondernemers zijn.

Zo willen we een motor zijn van een duurzamere economie, voor de toekomstbestendige uitdagers. Door ondernemers te ondersteunen die vooruit willen. Door de gespecialiseerde accountant te zijn voor maatschappelijke koplopers op dit gebied, en voor bedrijven die uitgedaagd worden door alle veranderingen die op hen afkomen.

Als B Corp streeft Alfa dus naar duurzame waardecreatie voor klanten, medewerkers en de samenleving. In onze communicatie hierover willen we transparant zijn naar alle partijen.

Integrated reporting

Met ons online jaarverslag willen wij daarom toe naar een ‘Integrated Report’ over onze maatschappelijke impact. Een integrated report is een rapportage over de wijze waarop je als organisatie duurzaam opereert en waaruit blijkt hoe de strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde creëren. Een integrated report behoort dus inzicht te geven in thema's die substantiële invloed hebben op Alfa's vermogen om waarde te creëren op korte, middellange en lange termijn. In het verlengde daarvan levert integrated reporting ook een bijdrage aan ‘integrated thinking’ en omgekeerd. Met het huidige rapport zijn we nog niet aanbeland waar we naartoe willen, maar het is wel weer een grote stap in de gewenste richting.

Materialiteitsanalyse

In een integrated report is het zaak om te rapporteren over de zaken die ertoe doen, en waar je als organisatie een wezenlijk verschil kunt maken. Zaken die ‘materieel’ zijn, in goed jargon. Niet slechts in de ogen van het eigen management, maar juist ook in de perceptie van anderen. Daarom hebben wij eerder een enquête uitgezet onder een ruimere groep van interne en externe betrokkenen en belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, (toekomstige) medewerkers, bestuurders en maatschappelijke organisaties. 
Aan hen hebben we gevraagd te prioriteren welke maatschappelijke en bestuurlijke thema's zij voor Alfa als meest relevant beschouwen om toegevoegde waarde te leveren, om ons in te verbeteren, en om onze voortgang te rapporteren. Deze analyse hebben wij uitgevoerd begin 2020. Het opnieuw uitvoeren en actualiseren van deze analyse verwachten wij in de tweede helft van 2022 te doen.

Materialiteitsmatrix

De resultaten van deze analyse hebben wij uitgezet in onderstaande ‘materialiteitsmatrix’. Hierin wordt de relevantie in de ogen van de externe betrokkenen afgezet tegen de impact op Alfa’s vermogen tot waardecreatie.
Deze matrix hebben we gebruikt om te bepalen wat we in dit verslag wilden opnemen. Daarbij moet worden opgemerkt dat sommige zaken vooralsnog in mindere mate terugkomen, of überhaupt minder aandacht krijgen dan we zouden willen. Andere thema’s komen geheel niet voor in de matrix, maar komen desalniettemin toch terug in het verslag. Bijvoorbeeld omdat er andere redenen of verplichtingen gelden ten aanzien van publicatie, of omdat we het een logische toevoeging vonden op de rest van het verslag.

Welke thema's geven wij prioriteit?

Mede aan de hand van de resultaten van bovengenoemde materialiteitsanalyse, kunnen wij onze maatschappelijke impact ordenen aan de hand van verschillende kaders of modellen.

Voor dit impactverslag gebruiken wij het zogeheten 'zes-kapitalenmodel' als kapstok. Dit is het meest gangbare model dat binnen integrated reporting wordt toegepast om te rapporteren over de waardecreatie van een onderneming. Ons waardecreatiemodel geeft een grafische weergave van de verschillende manieren waarop wij waarde creëren.

Een ander veelgebruikt kader zijn de 'Sustainable Development Goals' (SDG's). Een nadere toelichting de voor ons belangrijkste SDG's en waarom zij voor ons van belang zijn, lichten wij toe op deze pagina.