Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze impact op de SDG’s

Om toekomstige bewoners van onze aarde ook een prettig leefbare samenleving te kunnen bieden, zijn op heel veel verschillende onderwerpen nog grote verbeteringen noodzakelijk. Dit grote speelveld aan maatschappelijke thema’s heeft de VN vertaald naar 17 concrete doelen voor 2030. Dit zijn de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg SDG’s (Sustainable Development Goals).

Donkergekleurd de voor Alfa meest relevante SDG's

Dichtbij de voor ons relevante SDG’s

Op sommige SDG’s heeft Alfa in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering meer impact dan op andere, zoals ook terug te zien is in onze zogeheten 'materialiteitsanalyse'. Zo is onze impact op bijvoorbeeld SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) veel groter dan op SDG 1 (geen armoede). Als we een selectie maken van de doelen die wij het meest relevant achten voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van Alfa, dan ligt onze grootste impact bij de volgende zes SDG's:

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

Alfa wil bijdragen aan een samenleving met gezonde ondernemingen, die blijvend maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren. Het behalen van financieel solide resultaten is daarbij essentieel om medewerkers een passend loon te kunnen betalen, leveranciers een eerlijke prijs, en om bestand te zijn tegen enige tegenwind. Hier helpen en adviseren wij onze klanten bij, maar dit geldt ook voor Alfa zelf.

Via onze diensten dragen wij eraan bij dat ondernemers kunnen focussen op het laten floreren van hun onderneming, waarmee zij - net als wijzelf - lokaal werkgelegenheid scheppen. Alfa gelooft in de kracht van lokaal ondernemerschap als een van de hoekstenen van de maatschappij, waarbij ondernemingen toekomstbestendig ondernemen en op duurzame wijze meervoudig waarde creëren.

Ook Alfa zelf wil goede werkplekken en werkgelegenheid blijven bieden, en positieve impact maken op mens, maatschappij en milieu. Continuïteit is hierbij een randvoorwaarde, waarbij Alfa niet streeft naar een maximale winstgevendheid, maar naar een solide rendement. Dit rendement gebruiken wij om hoogwaardige lokale werkgelegenheid te bieden op onze kantoren. Hierbij besteden wij veel aandacht aan de vitaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers.

Wij investeren volop in persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers, en proberen iedereen een eerlijke kans te bieden. En als er onderaan de streep financiële winst overblijft, komt deze niet ten goede aan enkele vermogende investeerders, maar aan alle medewerkers, want Alfa is volledig eigendom van alle medewerkers.

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

Deze SDG vat in brede zin samen waar Alfa binnen haar dienstverlening impact op maakt. Wij zien ondernemers als het fundament van de lokale economie, die met hun relatief grote impact het verschil maken in de transitie naar een duurzame economie. Alfa is als accountant bij uitstek de vertrouwenspersoon van ondernemers. Vanuit onze adviseursrol zijn wij in de positie om ondernemers te begeleiden bij hun duurzaamheidsambities. Wij geloven dat (lokaal) ondernemerschap de duurzame motor is van de economie. Die motor willen we niet alleen draaiende houden, maar ook krachtiger maken.

Wij leveren een bijdrage aan het maatschappelijk verkeer door betrouwbaarheid toe te voegen aan (financiële) informatie van bedrijven en organisaties. In dat kader ondersteunen we lokale ondernemers, door hen te adviseren met betrekking tot diverse diensten, om hen zo krachtiger te maken. Op die manier proberen wij een bijdrage te leveren aan economisch duurzame steden en gemeenschappen.

Dit doen wij door dichtbij onze klanten te zijn. Zoals – en waar – je dat van ons gewend bent. Ook vanuit onze corporate finance specialisten van Alfa Consultants en de salarisspecialisten van Alfa Salaris & Personeel. Maar ook dichtbij de ondernemers die duurzaam impact willen maken en bij de internationale markt. Hierbij willen wij ook zelf duurzaam impact maken, daarom zijn wij B Corp.

SDG 12: verantwoorde productie en consumptie

Om ook de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden en welvaart te bieden, is de transitie naar een circulaire economie en meer circulaire landbouw onvermijdelijk. Het uitgangspunt van een circulaire economie is blijvend hoogwaardig hergebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen.

Ook in een circulaire economie bestaat de rol van Alfa als accountants- en adviesorganisatie uit het ondersteunen van klanten bij bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken en het toevoegen van betrouwbaarheid bij verantwoordingen. Veel klanten van Alfa zijn werkzaam in de productieketens van bijvoorbeeld voedsel of kunnen – net als wijzelf – binnen hun dagelijks handelen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiepatronen.

In de circulaire economie zullen bedrijfsmodellen, waardeketens en waardebegrippen veranderen en dat raakt direct de rol van de accountant. Vanuit Alfa vraagt dit om een proactieve klantbenadering en kennisontwikkeling.

SDG 13: klimaatactie

Voor een toekomstbestendige leefomgeving is de transitie naar een koolstofarme energievoorziening onvermijdelijk. De energietransitie en omschakeling naar een CO2-arme economie vragen om verantwoorde consumptie- en productiepatronen, op het vlak van (onder andere) energie.

Voor Alfa betekent dit niet alleen dat we in onze eigen bedrijfsvoering toewerken naar CO2-neutraliteit, maar ook dat wij met onze klanten – en waar mogelijk leveranciers – meedenken over wat deze transitie betekent voor hun verdienmodel(len). Hierbij gaat het er uiteraard niet om dat uitstoot of andere nadelige milieueffecten administratief verschuiven naar anderen in de keten. Waar het wel om gaat, is dat gemaakte keuzes op keten- en systeemniveau zinvol moeten zijn.

Zowel voor veel klanten als voor onze eigen organisatie bestaat een belangrijk deel van de negatieve milieu-impact uit de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van (onder andere) energiegebruik. Wij werken actief aan het terugdringen van deze negatieve impact, onder andere vanuit onze Net Zero 2030 ambitie.

Onze klanten helpen wij op verschillende manieren met het verlagen van hun negatieve impact en met het verbeteren van hun inzicht in de maatschappelijke impact van hun bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld met onze CO2-impactscan voor transportklanten.

SDG 15: duurzaam behoud van ecosystemen op het land

Hoewel we er vaak onvoldoende bij stilstaan, maakt de mens deel uit van een groter ecosysteem, waarvan hij afhankelijk is voor zijn eigen voortbestaan. Voor een gezonde agrarische sector ‒ en daarmee de voedselvoorziening voor de mens ‒ zijn een gezonde bodem en een functionerend ecosysteem van levensbelang. Toch zien we vandaag een ongekende landdegradatie en teruggang in biodiversiteit, en de beschikbare vruchtbare landbouwgrond neemt sneller af dan ooit tevoren. De keuzes voor gebruikte voedingsstoffen, landbouwgewassen en technieken worden in toenemende mate bepaald door het besef en de wens dat ook in de toekomst de bevolking gevoed moet kunnen worden. 

Veel klanten van ons zijn werkzaam in de landbouw. Een gezonde bodem en biodiversiteit zijn essentieel voor de toekomstbestendigheid hiervan. Het is onze verantwoordelijkheid om, in onze rol van adviseurs, ook het belang van een vruchtbaar ecosysteem mee te wegen in onze adviezen.

In 2021 adviseerde Alfa circa 5.000 agrarische klanten. Daarbij ging het onder meer over investeringsvraagstukken en fiscale en juridische zaken, maar ook over het verschaffen van beter inzicht in de prestaties van de klant ten opzichte van zijn branchegenoten. In de gesprekken komen ook diverse duurzaamheidsvraagstukken aan bod en hoe de ondernemer daar goed invulling aan kan geven. Van groot belang voor het continuïteitsperspectief van de onderneming!

Alfa probeert een balans te bewaken tussen milieu, maatschappij en agrarisch ondernemerschap. Onze organisatie beseft dat de agrarische gemeenschap en gezonde ecosystemen op het land geen tegenstrijdige belangen zijn, maar dat zij elkaar juist nodig hebben om ook op termijn in Nederland levensvatbaar te blijven. De toekomstbestendigheid van natuurlijke hulpbronnen waarvan de agrarische ondernemer afhankelijk is, is niet gebaat bij een kortetermijnvisie. Met oog voor maatschappelijke belangen ondersteunen wij daarom de ondernemer in de gezondheid en toekomstbestendigheid van de onderneming. Het is onze ambitie om onze agrarische klanten in de toekomst te kunnen ondersteunen met data, die hen helpen om de bedrijfsvoering van het bedrijf verder te verduurzamen. Een beknopt overzicht van wat wij hierbij voor de klant kunnen betekenen, is terug te vinden op onze website.

SDG 16: vreedzame samenlevingen met eerlijke en toegankelijke instituties

Een vreedzame en inclusieve samenleving met oog voor duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder doeltreffende en verantwoordelijke instituties op alle niveaus en een toegankelijke, eerlijke rechtsgang voor iedereen.

Alfa heeft als accountantskantoor een maatschappelijke functie binnen het economisch systeem. De primaire rol van de accountant vormt een essentieel onderdeel van een adequaat en eerlijk functionerende economie, die is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen.

Als vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer voegt de accountant betrouwbaarheid toe aan (financiële) informatie van bedrijven en andere organisaties. Hiermee dragen we bij aan het onderlinge vertrouwen tussen ondernemers, klanten, financiers en overheden. Dat vertrouwen is van levensbelang voor een goed functionerende (lokale) economie. Met andere woorden: we vervullen als accountants een taak, die het publiek belang in belangrijke mate dient.

Wij zijn ons bewust van onze bijzondere maatschappelijke rol en de verplichtingen die daarmee samenhangen. Die maatschappelijke rol staat de afgelopen jaren wel onder druk door een aantal schandalen die hebben gespeeld. De accountancysector heeft daarbij haar maatschappelijke rol in ogen van velen niet waar kunnen maken. Hierna is er door de sector, alsmede door de politiek, veel onderzoek gedaan naar het functioneren van de sector. Dit heeft geleid tot een verscherpt toezicht en een groot aantal nieuwe regels waaraan accountants dienen te voldoen.

Alfa heeft haar verantwoordelijkheid intern – maar ook binnen de sector – altijd heel serieus genomen. Vanuit die positie heeft onze organisatie ook actief deelgenomen aan de discussie en bijdragen geleverd aan (onder andere) het bestuur van SRA en diverse werkgroepen.