Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze leefomgeving

Om ook de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden en welvaart te bieden, is de transitie naar een koolstofarme energievoorziening, een circulaire economie en meer circulaire landbouw onvermijdelijk.

Onze inspanningen voor een stabiel klimaat

De energietransitie en omschakeling naar een CO2-arme economie vragen om verantwoorde consumptie- en productiepatronen, op het vlak van (onder andere) energie. Voor Alfa betekent dit niet alleen dat we in onze eigen bedrijfsvoering toewerken naar CO2-neutraliteit, maar ook dat wij met onze klanten – en waar mogelijk leveranciers – meedenken over wat deze transitie betekent voor hun verdienmodel(len). Hierbij gaat het er uiteraard niet om dat uitstoot of andere nadelige milieueffecten administratief verschuiven naar anderen in de keten. Waar het wel om gaat, is dat gemaakte keuzes op keten- en systeemniveau zinvol moeten zijn.

In onze dienstverlening naar onze klanten hebben wij ook in 2021 geprobeerd om de negatieve impact op mens, milieu en maatschappij zoveel mogelijk te beperken. Daarom letten wij erop hoe wij onze diensten bij onze klanten brengen. Dat doen we door ons energie- en papiergebruik terug te dringen, maar ook door ervoor te zorgen dat wij zo weinig mogelijk CO2 uitstoten als wij onze klanten bezoeken. Zo kunnen er bij Alfa sinds begin 2021 uitsluitend volledig elektrische leaseauto's worden gekozen. Ook ons energieverbruik in onze kantoorgebouwen proberen we steeds verder terug te dringen, en uitsluitend schone energie in te kopen of onze energie zelf op te wekken. 

Onze inspanningen op weg naar een circulaire economie

Een circulaire economie draait om de verantwoorde consumptie en productie van grondstoffen, waarbij grondstoffen niet langer verbruikt maar (steeds opnieuw) gebruikt worden. Europese en nationale ambities sturen aan op een volledig circulaire economie in 2050, waarbij we in 2030 halverwege moeten zijn. Ter vergelijking: in 2020 was Nederland nog geen 25% circulair. Wereldwijd bedroeg dit percentage zelfs maar 9%.

Deze transities hebben niet alleen ingrijpende consequenties voor hoe we met goederen en grondstoffen omgaan, maar ook voor het vak van de accountant. Want als het uitgangspunt moet worden dat grondstoffen langdurig en hoogwaardig opnieuw bruikbaar moeten blijven, dan moet je ze ‘niet afschrijven maar opschrijven’, zoals architect Thomas Rau dat zo mooi verwoordt.

Tegelijkertijd zien we dat een deel van onze klanten – en ook van onze collega’s – zich nog onvoldoende bewust lijkt van de uitdagingen die we als samenleving voor ons hebben liggen, en wat deze uitdagingen betekenen voor de eigen onderneming of werkzaamheden. Daarom blijven wij hier aandacht aan besteden in onze interne communicatie en training, in onze externe communicatie en dienstverlening naar onze klanten, en in de samenwerkingsinitiatieven waaraan wij deelnemen.

Verantwoord materiaalgebruik

Een verantwoord inkoopproces

Verantwoorde consumptie en productie begint vaak met bewustere keuzes in het inkoopproces. Niet alleen door de kiezen voor leverancier A of product B, maar ook door samen met onze leveranciers te kijken naar de mogelijkheden om verder te verbeteren. Voor een deel van de inkopen wordt dit binnen Alfa al best goed gedaan, maar vooralsnog niet zo gestructureerd en inzichtelijk als we zouden willen. Uiteraard heeft ook Alfa zich aangesloten bij Dopper Wave, een initiatief om plastic wegwerpflesjes uit te bannen binnen de eigen bedrijfsvoering. Een dergelijk initiatief richt zich echter slechts op een zeer beperkt onderdeel van het grotere geheel. Daarom zijn we gestart om ons inkoopbeleid op dit punt duidelijker vorm te geven, en we verwachten dit medio 2022 in de hele organisatie te kunnen implementeren.

Herbruikbare reststromen

De herbruikbaarheid van grondstoffen wordt in hoge mate bepaald door de eenvoud waarmee de grondstoffen weer uit reststromen teruggewonnen kunnen worden. Dit begint bij adequate afvalscheiding. Voor de grotere afvalstromen is dit doorgaans goed ingeregeld, maar voor een per locatie verschillend aantal kleinere afvalstromen is dit voor verbetering vatbaar. We verwachten medio 2022 aanvullende maatregelen te introduceren.

Circulaire Economie in het mkb 

Het uitgangspunt van een circulaire economie is blijvend hoogwaardig hergebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. Ook in een circulaire economie bestaat de rol van Alfa als accountants- en adviesorganisatie uit het ondersteunen van klanten bij bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken en het toevoegen van betrouwbaarheid bij verantwoordingen. In de circulaire economie zullen bedrijfsmodellen, waardeketens en waardebegrippen veranderen en dat raakt direct de rol van de accountant. Vanuit Alfa vraagt dit om een proactieve klantbenadering en kennisontwikkeling.

Waar het gaat om de transitie naar een circulaire economie, wordt nog te vaak gekeken naar grote multinationale ondernemingen of naar ‘Brussel’. Maar ook voor het mkb wordt deze transitie steeds belangrijker. De ambitie van de Nederlandse overheid bijvoorbeeld om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 halverwege, wordt naar verwachting steeds steviger verankerd in overheidsbeleid en fiscale regelgeving die voor iedereen geldt. Ook mkb-bedrijven die artikelen produceren of distribueren, doen er daarom goed aan om scherp te zijn op hun verantwoordelijkheid in het behoud van waardevolle grondstoffen en het voorkomen van afval. Hierin denken wij voornamelijk actief mee met onze klanten die hier zelf al in vooroplopen, zoals IntelligentFood of The Great Plastic Bake-Off. Tegelijkertijd zien we dat het nog beperkte aandacht krijgt in veel gesprekken met vele andere klanten, voor wie dit wel degelijk relevant is voor de toekomstige doorontwikkeling van hun bedrijf.

Impact op weg naar een circulaire economie 

Accountants zijn hard nodig voor het bereiken van een circulaire economie. Want als we grondstoffen langdurig willen kunnen blijven hergebruiken, moeten we ze ook financieel blijven en kunnen waarderen. Het huidige economische systeem en de bijbehorende boekhoudregels zijn nog niet toegerust op een circulaire economie. Juist daarom vinden wij dat elke accountant bij Alfa voorbereid moet zijn om de klant hier verder bij te helpen. Alfa probeert daarom impact te maken op de kennisontwikkeling op dit gebied, zowel intern als extern. Een voorbeeld hiervan is onze deelname aan onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven op dit gebied, zoals de Coalition Circular Accounting. De resultaten hiervan vergroten de inzichten en verlagen de barrières die een rol spelen in de transitie naar een circulaire economie.

CO2-reductieresultaten in 2021

De CO2-uitstoot (scope 1 en 2) van onze bedrijfsactiviteiten hebben wij in 2021 weer sterk kunnen beperken. Daarmee hebben we onze uitstoot de afgelopen twee jaar grofweg gehalveerd. Daar zijn wij natuurlijk trots op. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat de corona-crisis hier een belangrijke bijdrage aan leverde, die naar verwachting niet volledig blijvend zal zijn. Daarnaast verwachten we dat het steeds uitdagender zal worden om nog aanvullende CO2-reductiemogelijkheden te vinden nadat er al CO2-reductie heeft plaatsgevonden. 

Dit betekent dat er nog veel werk te verzetten is om onze bedrijfsvoering en onze dienstverlening in lijn te brengen met onze CO2 Net Zero 2030 ambitie, en - nog belangrijker - met de in het klimaatakkoord van Parijs geschetste kaders voor een stabiel en leefbaar klimaat.