Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Netto-omzet [14]

Lees verder

Overige bedrijfsopbrengsten [15]

Lees verder

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16]

Lees verder

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa [17]

Lees verder

Overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa [18]

Lees verder

Overige bedrijfskosten [19]

Lees verder

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20]

Lees verder

Rentelasten en soortgelijke kosten [21]

Lees verder

Belastingen [22]

Lees verder