Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

(in €)

 

2021

2020

    

Netto-omzet

[14]

98.756.377

94.752.430

Overige bedrijfsopbrengsten

[15]

153.322

111.016

Som der bedrijfsopbrengsten

 

98.909.699

94.863.446

    

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

[16]

64.524.203

62.493.824

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

[17]

3.246.616

3.259.441

Overige waardeverminderingen van immateriële en

   

materiële vaste activa

[18]

0

464.742

Overige bedrijfskosten

[19]

19.490.158

18.861.119

Som der bedrijfslasten

 

87.260.977

85.079.126

    

Bedrijfsresultaat

 

11.648.722

9.784.320

    

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[20]

13.222

30.471

Rentelasten en soortgelijke kosten

[21]

(510.498)

(454.331)

Resultaat voor belastingen

 

11.151.446

9.360.460

    

Belastingen

[22]

(2.790.892)

(2.355.490)

    

Resultaat na belastingen

 

8.360.554

7.004.970