Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

Activa (in €)

 

31 december 2021

31 december 2020

    

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

[1]

  

Goodwill

 

3.874.360

4.248.864

    

Materiële vaste activa

[2]

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

 

31.470.577

30.309.551

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

2.263.234

3.183.082

Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald

 

162.289

45.075

  

33.896.100

33.537.708

Financiële vaste activa

   

Overige vorderingen

[3]

4.073.311

3.392.386

    

Totaal vaste activa

 

41.843.771

41.178.958

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

   

Vorderingen op handelsdebiteuren

[4]

8.164.826

8.086.969

Nog te factureren bedragen aan klanten

[5]

10.918.528

9.499.210

Overige vorderingen en overlopende activa

[6]

2.937.233

2.722.906

  

22.020.587

20.309.085

    

Liquide middelen

[7]

25.300.938

23.427.548

    

Totaal vlottende activa

 

47.321.525

43.736.633

    

Totaal activa

 

89.165.296

84.915.591

Passiva (in €)

 

31 december 2021

31 december 2020

    

Vermogen

   

Eigen vermogen

[8]

63.627.848

56.051.297

    

Voorzieningen

   

Voorziening voor belastingen

[9]

0

190.617

Voorziening overige

[10]

2.718.934

3.219.256

  

2.718.934

3.409.873

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[11]

3.825.212

4.277.155

  

3.825.212

4.277.155

    

Kortlopende schulden

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

1.254.013

1.000.627

Belastingen en premies sociale verzekeringen

[12]

5.765.222

8.357.292

Overige schulden en overlopende passiva

[13]

11.974.067

11.819.347

  

18.993.302

21.177.266

    

Totaal passiva

 

89.165.296

84.915.591