Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

(in €)

 

2021

2020

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Bedrijfsresultaat

 

11.648.722

9.784.320

    

Aanpassingen voor

   

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[17-18]

3.246.616

3.724.183

Mutatie voorzieningen

[10]

(500.322)

(257.014)

  

14.395.016

13.251.489

Veranderingen in werkkapitaal

   

Mutatie financiële vaste activa

[3]

(187.068)

376

Mutatie vorderingen

 

(1.226.922)

812.414

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

 

(2.233.787)

1.019.327

  

(3.647.777)

1.832.117

    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

10.747.239

15.083.606

    

Ontvangen interest

[20]

13.222

30.471

Betaalde interest

[21]

(510.498)

(454.331)

Betaalde winstbelasting

 

(3.230.334)

(3.503.720)

  

(3.727.610)

(3.927.580)

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

7.019.629

11.156.026

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(402.336)

(108.655)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(3.083.067)

(412.389)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

35.409

0

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

219.490

638.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

(3.230.504)

117.317

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Aflossing achtergestelde lening

[11]

(418.466)

(387.468)

Ontvangsten uit emissie aandelen

 

9.950.000

0

Betaald dividend

 

(3.423.283)

(2.299.251)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

 

4.948.860

3.574.813

Betaling inzake aankoop certificaten

 

(12.972.846)

(4.007.013)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

(1.915.735)

(3.118.919)

    

Mutatie geldmiddelen

 

1.873.390

8.154.424

    

Verloop geldmiddelen

   

Stand per begin boekjaar

 

23.427.548

15.273.124

Mutatie liquide middelen

 

1.873.390

8.154.424

Stand per einde boekjaar

[7]

25.300.938

23.427.548