Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)

 

31 december 2021

31 december 2020

    

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

[23]

64.648.881

55.767.146

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

[24]

2.142.905

1.661.263

    

Liquide middelen

[25]

2.498.831

4.003.849

    

Totaal activa

 

69.290.617

61.432.258

PASSIVA (in €)

 

31 december 2021

31 december 2020

    

Eigen vermogen

[26]

  

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

3.240.000

2.790.000

Agio

 

17.753.724

8.203.724

Herwaarderingsreserve

 

1.077.418

1.224.338

Overige reserves

 

42.648.312

39.566.857

Onverdeeld resultaat

 

8.360.554

7.004.970

Certificaten in portefeuille

 

(9.452.160)

(2.738.592)

  

63.627.848

56.051.297

Voorzieningen

   

Voorziening voor belastingen

[27]

0

190.617

    

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[28]

4.810.194

4.277.155

    

Kortlopende schulden

[29]

852.575

913.189

    

Totaal passiva

 

69.290.617

61.432.258