Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit en cultuur

Ook in 2021 is het niet stil geweest in het kwaliteitsdomein van accountants. Minister Hoekstra heeft afgelopen jaar de CTA-aanbeveling om de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB-vergunninghouders geheel bij de AFM te beleggen overgenomen. Dit betekent dat de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB accountantsorganisaties dat nu geschiedt door de NBA en de SRA zal worden overgedragen aan de AFM. De impact voor het toezicht op de assurancepraktijk van Alfa zal volgend jaar nader gestalte moeten krijgen.

In 2021 is ook het nieuwe model Permanente Educatie van start gegaan waarmee het PE-uren-systeem is komen te vervallen. In het nieuwe model is een grotere verantwoordelijkheid belegd bij de individuele accountant om te ontwikkelen op de gebieden waar dit het meest wenselijk is en waarvoor een portfolio dient te worden aangelegd. Veel meer dan in het verleden dient er nu een expliciete afweging plaats te vinden om tijd en geld gericht in te zetten op bepaalde aandachtsgebieden.

In 2021 hebben er geen onderzoeken plaatsgevonden door externe toezichthouders. Het jaarlijkse inventarisatiegesprek met de SRA heeft ook geen aanleiding gegeven voor een diepgaander (dossier)onderzoek. In de normale cyclus zal in 2022 door SRA een dossieronderzoek plaatsvinden naar zowel de samenstelpraktijk alsmede de niet wettelijke controles.

Uiteraard zijn er wel interne kwaliteitsonderzoeken (IKO's) uitgevoerd op vijf afgesloten dossiers. De score hiervan binnen het assurance-domein was bij alle vier van de vijf dossiers voldoende, één dossier is onvoldoende. Ook zijn er negen assurancedossiers voor boekjaar 2020 geselecteerd voor  een zogenoemde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) door een externe partij. Deze OKB’s zijn evenwichtig verdeeld onder de externe accountants.

Binnen de samenstelpraktijk heeft de jaarlijkse reguliere toetsing plaatsgevonden van in totaal 120 dossiers in het COS 4410-domein en 26 in het aangifteplus-domein. In beide domeinen zien we een lichte verbetering van de kwaliteit ten opzichte van 2020. In het COS 4410-domein werd net als in 2020 gemiddeld een 7,4 gescoord (op een schaal van 1-10) en in het aangifteplus-domein werd gemiddeld een score van 8,2 behaald ten opzichte van 7,7 in het jaar ervoor. De interne norm is dat een cluster op de getoetste dossiers gemiddeld een 7,0 moet behalen; bij de toetsing is bij één cluster het cijfer lager (6,8). Dit cluster heeft een verbeterplan gemaakt en wordt begin 2022 opnieuw getoetst.

Er is geen specifieke gedragscode op Alfa van toepassing. Alfa volgt wel de door de beroepsorganisatie ontwikkelde 53 maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ en heeft deze allemaal, voor zover van toepassing, geïmplementeerd.