Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiën

De omzet van Alfa is in 2021 met 4,3% toegenomen tot bijna € 99 miljoen (autonome groei in 2020: 6,5%). De lagere omzetgroei dan vorige jaar houdt hoofdzakelijk verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Per saldo is het aantal medewerkers slechts in het afgelopen jaar met twee toegenomen. Deze krapte op de arbeidsmarkt is al enige jaren zichtbaar in de accountancybranche en vraagt om creatieve oplossingen om toch aan de klantvraag tegemoet te kunnen blijven komen en daarnaast de intern gewenste omzetgroei te realiseren.

Het klantenbestand heeft ook afgelopen jaar ondanks de coronacrisis een mooie ontwikkeling doorgemaakt, met 8,2 % autonome groei (exclusief uitbreidingen bij en vertrek van bestaande klanten). Het klantenverloop liet in 2021 door gerichte salesinspanningen opnieuw een positief resultaat zien.

Het resultaat 2021 vóór belastingen ad € 11.151.446 is verbeterd ten opzichte van 2020 (€ 9.360.460). Het resultaat is bereikt ondanks forse projectinvesteringen en de uitkering van een gratificatie aan medewerkers in het kader van het behaalde resultaat (totaal € 0,9 miljoen). Daartegenover staan aanzienlijke besparingen op personeels- en algemene kosten, die evenals vorig jaar hun oorzaak voornamelijk vinden in de coronacrisis. Hierdoor gingen activiteiten niet door of ze hebben op andere wijze gestalte gekregen.

De – toch al goede – liquiditeitspositie is verder verbeterd tot ruim € 25 miljoen op balansdatum ondanks de aanschaf van een pand in Ede en het zo spoedig mogelijk betalen van crediteuren om de rentelast op uitstaande liquiditeiten zoveel mogelijk te beperken. Het resultaat van een prima beheersing van ons werkkapitaal. Dat geeft ruimte om met eigen middelen te investeren en om een ruim dividendbeleid te blijven voeren. De solvabiliteit is in het verslagjaar toegenomen van 66,0% naar 71,4%.

De omlooptijd debiteuren en onderhanden projecten (de gemiddelde incassoduur van de debiteurenvorderingen en de onderhanden projecten) bedroeg in 2021 evenals in 2020 veertig dagen. De doelstelling van vijftig dagen is hiermee ruimschoots gerealiseerd.