Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Alfa heeft ondanks de moeilijke marktomstandigheden in 2021 wederom bewezen dat de organisatie in staat is om belangrijke strategische doelen te behalen en de financiële doelstellingen zelfs te overtreffen. De resultaatstijging is indrukwekkend te noemen, maar noopt zeker niet tot zelfgenoegzaamheid.

De organisatie heeft het afgelopen jaar gebruikt om een nieuw beleidsplan “OneAlfa” te ontwikkelen met een ambitieuze veranderagenda voor de periode 2022-2025. Middels deze agenda wordt er verder geïnvesteerd in de proactieve relatie met de klanten en de medewerkers en worden de processen nog  efficiënter gemaakt  middels investeringen in nieuwe en bestaande ICT systemen. Verder wordt gewerkt aan de  introductie van een nieuw verdienmodel.

Veel aandacht is uitgegaan naar het welzijn de medewerkers die in de verschillende periodes van de lockdown als gevolg van Covid 19 vooral vanuit huis gewerkt hebben. Ondanks deze beperking voor medewerkers  is de dienstverlening aan de klanten goed gecontinueerd en heeft Alfa weer  nieuwe klanten aan zich weten te binden. De organisatie heeft zich voorbereid op het hybride werken dat post-covid geïmplementeerd zal worden.

Versterking van de Governance

De Raad van Commissarissen van Alfa houdt toezicht, monitort en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van een grote diversiteit aan thema’s. De Raad van Commissarissen beschikt daartoe over de vereiste expertise, waarbij ieder lid van de Raad van Commissarissen vanzelfsprekend zijn of haar eigen specialisme en perspectief inbrengt. Het gaat daarbij over thema’s zoals besturing van een onderneming, financiën, risicobeheersing, regelgeving, compliance, IT, operationele zaken en HR, maar ook gesignaleerde kansen en de daarbij behorende commerciële aanpak komen aan de orde. Naast de toezichthoudende en adviserende rol treedt de Raad van Commissarissen op als werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur. 

Samenstelling

Alfa streeft zowel in de Raad van Bestuur als in de Raad van Commissarissen naar een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen. Bij het opvullen van toekomstige vacatures binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zal het principe van een evenwichtige samenstelling in de afwegingen steeds worden meegenomen. Per 1 januari 2021 is de Raad van Commissarissen gestart met twee nieuwe leden: Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis. De Raad van Commissarissen is daarmee uitgebreid naar vijf leden. In 2021 zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Commissarissen van Alfa bestaat uit mr. Jaap Wielaart, mr. Peter Ruys, Ing. Sandra Addink-Berendsen AA, drs. Jeroen Kamphuis RA en drs. Angèle Loomans BSc. De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur en plant daarnaast specifieke bijeenkomsten met bijvoorbeeld directievoorzitters, de Ondernemingsraad en de externe accountant van Alfa. De Raad van Commissarissen werkt met de volgende commissies: Audit& Risk commissie, HR commissie, Benoemings/renumeratiecommissie. 

Jaap Wielaart is de voorzitter van de Raad van Commissarissen en is zeer alert op kwaliteit van organisaties. Jaap: “Ik vind het verbeteren van kwaliteit heel belangrijk. Mijn ervaring ligt zowel in het private als in het (semi) publieke domein. Continu leren en ontwikkelen is mijn devies.” Jaap is naast voorzitter van de RvC van Alfa ook lid van de raad van toezicht van The Hague Security Delta en Voorzitter van de Raad van Bestuur van een grote zorginstelling. Een ervaren bestuursvoorzitter en commissaris/toezichthouder met veel ervaring, een groot (regionaal) netwerk en veel bedrijfsmatige kennis. 

Peter Ruys is directeur en oprichter van ZorgKiezer.nl, Hypotheek24.nl en DeGoedkoopsteNotaris.nl. Hij publiceert regelmatig over de gezondheidszorg en verzekeringen en wil daarmee het maatschappelijk debat stimuleren. Daarnaast is hij regelmatig spreker op congressen over innovatie in de financiële wereld en de zorg. Ook is hij een veel gevraagd deskundige over de zorg en aan zijn werk gerelateerde financiële onderwerpen bij diverse televisieprogramma en dagbladen. 

Jeroen Kamphuis is gespecialiseerd in kwaliteit en risk management en bouwde zijn expertise op tijdens zijn 30-jarige carrière bij EY. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies, waaronder partner van de Assurancepraktijk in Rotterdam, Den Haag en Naaldwijk. Sinds 1 oktober 2020 werkt Jeroen als zelfstandig adviseur, coach en toezichthouder. Jeroen Kamphuis: “Vanuit mijn commissarisrol maak ik graag de verdiepingsslag, waar het gaat om toezicht op – en klankborden met – het bestuur. Mijn bestuurlijke ervaring en kennis van wet- en regelgeving komen daarbij uiteraard goed van pas.” 

Angèle Loomans is organisatieadviseur, strategisch bestuurder en toezichthouder met ruim 25 jaar ervaring in een groot aantal (inter)nationale bedrijfstakken en is onder meer gastdocent HR en Verandermanagement aan Nyenrode University. Als dochter van een accountant heeft ze altijd affiniteit met accountancy gehad, maar aandacht voor de factor mens binnen verandertrajecten is dé rode draad binnen haar carrière. Angèle Loomans: “De accountancysector ligt de laatste jaren stevig onder het vergrootglas. Ik lever graag een bijdrage aan het versterken van een kwaliteitsgerichte cultuur, waarbij continu evalueren en leren vanzelfsprekend is. Vanuit mijn kennis en kunde adviseer ik bestuurders over de wijze waarop Alfa een aantrekkelijke werkgever is en blijft voor de professionals.” 

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen monitort en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van een grote diversiteit aan thema’s. De Raad van Commissarissen beschikt daartoe over de vereiste expertise, waarbij ieder lid van de Raad van Commissarissen vanzelfsprekend zijn of haar eigen specialisme en perspectief inbrengt. Het gaat daarbij over thema’s zoals besturing van een onderneming, financiën, risicobeheersing, regelgeving, compliance, IT, operationele zaken en HR, maar we kijken ook naar gesignaleerde kansen in de markt en de commerciële aanpak die daarbij hoort. Naast de toezichthoudende en adviserende rol treedt de Raad van Commissarissen op als werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur. 

Overzicht bijeenkomsten

In 2021 heeft de Raad van Commissarissen zes keer regulier vergaderd en heeft daarnaast twee specifieke bijeenkomsten gehad. In het hiernavolgende overzicht staat een korte toelichting op een aantal bijeenkomsten en met welke partijen aanvullend is overlegd.  

Datum

Type vergadering

RvB

Externe Accountant

Ondernemings-raad

Compliance- officer

21-jan

Regulier

X

   

4-mrt

Specifiek

X

   

22-apr

AVA en regulier

X

X

  

1-jun

Specifiek

X

   

24-jun

Regulier

X

 

X

X

2-sep

Regulier

X

   

4-nov

Regulier

X

   

15-dec

Regulier

X

 

X

 

Toelichting bijeenkomsten 

Een korte toelichting op de inhoud van enkele bijeenkomsten: 

  • De Raad van Commissarissen is gedurende heel 2021 tijdens elke vergadering op de hoogte gehouden van de situatie m.b.t. corona binnen Alfa  

  • Het onderwerp Claims is op bijna elke vergadering aan de orde geweest, waarbij op 24 juni er uitgebreid aandacht is besteed aan dit onderwerp inclusief het proces en de regievoering vanuit het hoofdkantoor

  • Een belangrijk onderwerp dit jaar was het nieuwe beleidsplan 2022 – 2025. Er is meerdere malen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over het nieuwe beleidsplan gesproken, ook in een aparte sessie op 24 juni. Op 4 november heeft de Raad van Commissarissen het nieuwe beleidsplan goedgekeurd. Het nieuwe overnamebeleid van Alfa is twee keer besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen, dit vormt een onderdeel van het nieuwe beleidsplan. 

  • In 2021 is gekozen voor een nieuwe huisaccountant. Middels presentaties en gesprekken met diverse externe accountants is de besluitvorming hiertoe voorbereid door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur in een overleg op 1 juni. Op 24 juni is in een aparte Algemene Vergadering het besluit genomen om BDO te benoemen tot de nieuwe huisaccountant van Alfa.  

  • De externe compliance officer van Alfa heeft met de Raad van Commissarissen het compliance rapport besproken in de vergadering van 24 juni.  

  • De ARC commissie en de HR commissie zijn dit jaar opgestart. Er zijn meerdere vergaderingen geweest waarin onderwerpen werden besproken ter voorbereiding op de bespreking en/of besluitvorming hiervan in het overleg van de Raad van Commissarissen.

  • De Raad van Commissarissen heeft een werkbezoek gebracht aan het cluster Achterhoek op 4 november, waarbij de Raad van Commissarissen d.m.v. verschillende presentaties èn ontmoetingen met een klant en verschillende medewerkers het cluster beter heeft leren kennen. 

  • Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Commissarissen ook dit jaar weer gesproken met twee directievoorzitters.

Governance

De Raad van Commissarissen is - zoals vorig jaar al aangekondigd - per 1 januari 2021 gestart met twee nieuwe leden: Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis. De RvC is daarmee uitgebreid naar 5 leden om daarmee het toezicht verder te versterken in voorbereiding op aanvullende regelgeving in het kader van de WTA en de adviezen van de kwartiermakers in de accountancy. Deze uitbreiding betekent ook dat de RvC met een tweetal commissies is gaan werken; de audit- risk en compliance commissie (ARC) en de human resources (HR) commissie. De ARC commissie is daarbij direct voortvarend gestart met het selectietraject van een nieuwe accountant die met ingang van dit boekjaar ook de jaarrekening zal controleren. De HR commissie heeft zich onder andere  gebogen over een nieuw beoordelingssysteem ten behoeve van de Raad van Bestuur. 

Dankwoord

De Raad van Commissarissen is onder de indruk van de wijze waarop de medewerkers en de Raad van Bestuur van Alfa zijn omgegaan met de bijzondere omstandigheden van het jaar 2021. Bij klanten, medewerkers en in de eigen organisatie had COVID-19 een grote impact. Desondanks is de klantbediening goed doorgelopen, is een nieuw beleidsplan voor de komende jaren tot stand gekomen en zijn de financiële resultaten zeer goed. Wij spreken onze grote dank uit aan alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Alfa heeft bewezen een bijzondere crisis, zoals COVID-19 is, aan te kunnen en in staat te zijn op een dynamische wijze in te kunnen spelen op veranderingen. Met dit in gedachten kijkt de Raad van Commissarissen met vertrouwen uit naar het volgende boekjaar.

Wageningen, 21 april 2022

Namens de Raad van Commissarissen,

mr. J. Wielaart          

mr. P.H. Ruys

Ing. J.W. Addink-Berendsen AA      

drs. J.F.M. Kamphuis RA

drs. A.G.M. Loomans BSc